Prairie-Style-Gilmore-1908

The Gilmore House – 1908